apr 14

Driftsoptimering med omtanke for ejere og lejere.

Driftsoptimering med omtanke for ejere og lejere.

MR Management sikrede udlejer en stigning i salgsprisen på 1,5 mio. I en udlejningsejendom i Søborg var det ikke lykkedes udlejer at gennemføre en lejeregulering siden 1990. Lovgivningen på området er yderst kompleks og varslings bestemmelserne vanskelige at forvalte med stor risiko for procedurefejl. I praksis betyder dette, at lejerne ofte får medhold, når klagesager indbringes for huslejenævnet.

Ejendommen havde derfor gennemgået flere forbedringer uden det var lykkedes udlejer at få pålagt lejerne forbedringsforhøjelser. MR Management går tilbage i tiden og skaber fremadrettet vækst. Fra udlejers side valgte man i 2008 at kontakte MR Management, som iværksatte en oprydning af ejendommens driftsomkostninger med henblik på at få foretaget en omkostningsbestemt huslejeregulering.

I denne proces oplevede jeg en højt kvalificeret indsats og grundighed fra MR Management, som rekvirerede materiale fra huslejenævnet helt tilbage fra 1964. Dermed blev historikken omkring ejendommens vedligeholdelse rekonstrueret og dokumenteret i henhold til gældende praksis.

Resultatet blev, at vi kunne gennemføre 6 korrekte forbedringsforhøjelser uden beboerprotester, fortæller udlejer og administrator Skipper Siems. Derudover konstaterede MR Management, at der var foretaget ukorrekte indberetninger til Grundejernes Investeringsfond, hvilket betød at udlejer havde et betydeligt tilgodehavende, ligesom en række uregelmæssigheder omkring skat og afgiftsforhøjelser blev varslet korrekt og efterreguleret.

Driftsoptimering med omtanke for ejere og lejere.

Arbejdet med en sådan optimeringsproces har karakter af en balancegang mellem vækstgenerering og værdiforøgelse for investorer/ejere og lejernes helt fundamentale livsvilkår; nemlig deres boligudgifter og en regulering i forbindelse med denne. Det er derfor vigtigt også at forstå konsekvenserne af en driftsoptimering fra lejernes synspunkt.

Ud over at MR Management arbejdede med stor præcision og faglig kunnen, udviste de samtidig en beundringsværdi etisk hensyntagen. Hovedparten af vores lejere var ældre mennesker med begrænsede midler, og i denne proces udførte MR Management et fantastisk rådgivningsarbejde, hvor de assisterede lejerne og udfyldte nye boligsikringsskemaer på deres vegne, fortsætter Skipper Siems.

I denne ejendom med 8 lejemål resulterede MR Managements arbejde i en stigning ejendomsværdien på kr. 1.5 mio. Ud over denne konkrete værdiforøgelse er ejendommens driftsomkostninger nu organiserede i en overskuelig og veldokumenteret struktur, der ikke blot gør boligerne mere attraktive for en eventuel køber, men som også forhøjer ejendommens værdi i en salgssituation.

– Skipper Siems, udlejer