sep 28

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2017

Vejl. om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. 2017

Der er i lov om leje (lejeloven) og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (boligreguleringsloven) fastsat en række beløb og beløbsgrænser, som i loven er angivet i nærmere bestemte års niveau. Beløbene og beløbsgrænserne reguleres én gang årligt.

Lejelovens beløb og beløbsgrænser fastsættes pr. 1. januar 2017 til følgende beløb:

1) Konto for indvendig vedligeholdelse (lejelovens § 22, stk. 1): kr. 44
2) Gebyr for kommuners udlæg ved elforsyning med el, varme og vand (lejelovens § 46 b, stk. 3) kr. 152
3) Godtgørelse ved råderet (lejelovens § 62 a, stk. 5)
Egenbetaling for godtgørelse kr. 15.544
Maksimum for godtgørelse kr. 122.956
Minimum for godtgørelse kr. 3.109
4) 63 a-konto for forbedring negative konti under afvikling (lejelovens § 63 a, stk. 1) kr. 23
5) Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (lejelovens § 65, stk. 2) kr. 61
6) Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (lejelovens § 66 a) kr. 98
7) Gebyr for påkrav (lejelovens § 93, stk. 2) kr. 279

2. Boligreguleringslovens beløb og beløbsgrænser for 2017

1) Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer (boligreguleringslovens § 5, stk. 2 og 3)

Beløb pr. m² kr. 2.213
Beløb pr. lejemål kr. 253.064
Energiforbedringer pr. m² kr. 419
2) Beløbsgrænse for lejeforhøjelser (boligreguleringslovens § 7, stk. 4) kr. 94
3) Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder (boligreguleringslovens § 23, stk. 1) kr. 98
4) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (boligreguleringslovens § 26, stk. 1) kr. 194
5) Gebyr for huslejenævnssag (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 3. pkt.) kr. 306
6) Gebyr for forhåndsgodkendelse (boligreguleringslovens § 39, stk. 1, 4. pkt.) kr. 511
7) Gebyr ved fuldt medhold til lejeren (boligreguleringslovens § 39, stk. 2) kr. 2.124
8) Ankenævnsgebyr (boligreguleringslovens § 44, stk. 4) kr. 162
9) Tilskud fra Grundejernes Investeringsfond (boligreguleringslovens § 61, stk. 1) kr. 5.065.200
10) Tillæg til afkast (boligreguleringslovens § 9, stk. 7).
11) Konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18, stk. 1).
12) § 18 b-konto for udvendig vedligeholdelse (boligreguleringslovens § 18 b, stk. 1).

Beløbene under punkterne 10) – 12) reguleres fra 2016-niveau (uafrundet) til 2017-niveau med 0,5 pct. Efter reguleringen afrundes beløbene til nærmeste hele kronebeløb. Om reguleringen af beløbene under 10) – 12) henvises til vejledning nr. 153 af 8. september 1998 om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999.

3. Bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 2017

Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4) kr. 343

4. Den almene lejelovs beløb for 2017

1) Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (den almene lejelovs § 48, stk. 2) kr. 232
2) Gebyr for påkrav (den almene lejelovs § 90, stk. 2) kr. 279
3) Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) kr. 143

5. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2017

1) Maksimalt årligt bidrag til arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1) kr. 158
2) Maksimal samlet arbejdskapital pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 36, stk. 1) kr. 3.058
3) Årlig henlæggelse pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden (driftsbekendtgørelsens § 40) kr. 559
4) Dispositionsfondens maksimale saldo pr. lejemålsenhed (driftsbekendtgørelsens § 40) kr. 5.588
5) Grænse for afdelingens egen dækning af lejetab og istandsættelse (driftsbekendtgørelsens § 41, stk. 1) kr. 322
6) Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5) kr. 122.956
7) Maksimum for forhøjet godtgørelse (driftsbekendtgørelsens § 87, stk. 5) kr. 178.717

6. Lov om byfornyelse og udvikling af byer for 2017

1) Lejeforhøjelsesgrænsen (byfornyelseslovens § 15, stk. 1) kr. 193
2) Beløbsgrænse for permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61, stk. 2) kr. 193
3) Beløbsgrænse for lejeforhøjelse vedrørende energibesparende arbejder (byfornyelseslovens § 50 d, stk. 2) kr. 97

7. Bekendtgørelse om indberetning og mindstegrænse for renoveringer under Byggeskadefonden for 2017

1) Samlet renoveringsudgift (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2) kr. 1.077.197
2) Renoveringsudgift pr. bolig (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 2) kr. 107.720

8. Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte(lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn) for studieåret 2016/2017

1) Henlæggelsesbeløb pr.m2til vedligeholdelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 17) kr. 35,13
2) Henlæggelsesbeløb pr.m2til fornyelse, selvejende ungdomsboliginstitutioner (bekendtgørelsens bilag 2, konto 18) kr. 61,42

9 Aftrapning af rentesikring

For aftrapningen af rentesikringen i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger, som finder sted i kalenderåret 2017, er reguleringsfaktoren fastsat til 0,37.