Administrativ gennemgang

MR Management tilbyder en administrativ gennemgang af ejendomme, som anbefales til ejendomme der allerede er indkøbt og ligger i en eksisterende administration. Gennemgangen bør som minimum indeholde bl.a. en gennemgang af følgende områder:

 • – Lejekontrakter, vurdering af lejekontrakternes indhold og eventuelle svagheder ved disse.
 • – Varmeregnskaber, vurdering af varmeregnskabernes rigtighed i forhold til lejekontrakter.
 • – Lejeforhøjelser, vurdering af om der er varslet korrekte lejeforhøjelser iht. lejekontrakter, om der er manglende reguleringer m.m.
 • – Indberetninger til GI. Stikprøvevis gennemgang og vurdering af tidligere års indberetninger eller mangel på samme.
 • – Vurdering af skatte- og afgiftsforhøjelser.
 • – Vurdering af tidligere varslede forbedringsforhøjelser eller mulighed for fremtidige forbedringsforhøjelser.
 • – Stikprøvevis gennemgang og vurdering af momsede lejemål, i forhold til opkrævninger, varme og fællesregnskaber.
 • – Gennemgang af fællesregnskaber og vurdering af disses rigtighed i forhold til lejekontrakter.
 • – Vandregnskaber, vurdering af disses rigtighed i forhold til lejekontrakter.
 • – Gennemgang og vurdering af ejendommens dokumenter, det være sig eventuelle regnskaber, refusionsopgørelse, BBR, momsoplysninger etc.
 • – Stikprøvevis kontrol og vurdering af oplyst depositum og forudbetalte leje contra det opgjorte i lejekontrakterne.
 • – Stikprøvevis kontrol og vurdering af lejemålenes historik.
 • – Stikprøvevis kontrol og vurdering af indvendig vedligeholdelsessaldi.
 • – Stikprøvevis kontrol og vurdering af restancer og disses rigtighed.
 • – Vurdering af ejendommens type.
 • – Sammenholdelse af BBR oplysninger i forhold til lejekontrakterne.
 • – Beregning af ejendommens rentabilitet
 • – Kontrol og vurdering af rentenedtrapning ved byfornyet ejendomme.

For at kunne fortage en effektiv gennemgang er det nødvendigt, at alt materialet vedrørende den enkelte ejendom er til rådighed.

Praksis:

Der udarbejdes et konklusionsnotat, hvoraf fremgår:

 • – Hvor stort et potentiale der er i ejendommen
 • – En beregning over manglende indtjening
 • – Mulig forøgelse af fremtidig indtjening.

Ved konstatering af kritiske forhold, vil dette ligeledes blive oplyst, ligesom eventuelle konsekvenser heraf vil blive beskrevet.

En administrativ gennemgang indebærer ikke, at eventuelle fejl og mangler fra tidligere administratorer/ejere korrigeres, men giver et overblik, der kan danne baggrund for en strategisk plan for ejendommen, herunder fremtidige planer for indtjening og drift af ejendommen, samt oplyser om ejendommens styrker og svagheder.

Implementering, korrektioner og optimeringer aftales særskilt.

Ønsker du mere information om administrativ gennemgang, er du velkommen til at kontakte os på mobil 2282 4445 eller email mr@mrmanagement.dk for nærmere information.